Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Η αλήθεια για την κατεδάφιση των συντάξεων από το 3ο μνημόνιο...ΔΙΑΒΑΣΤΕ.

Mια από τις πολ­λές αλή­θειες, που έλει­ψαν από το debate του Αλέξη
Τσί­πρα και Βαγ­γέ­λη Μει­μα­ρά­κη, ήταν η αλή­θεια για τις συ­ντά­ξεις.

Να υπεν­θυ­μί­σου­με λοι­πόν ότι οι μνη­μο­νια­κές κυ­βερ­νή­σεις ΝΔ-ΠΑ­ΣΟΚ με
τα δύο προη­γού­με­να μνη­μό­νια μεί­ω­σαν τις συ­ντά­ξεις κατά 35-50% και άλ­λα­ξαν
το χα­ρα­κτή­ρα της κοι­νω­νι­κής ασφά­λι­σης από δη­μό­σιο σε ατο­μι­κό-κε­φα­λαιο­ποι­η­τι­κό.

Επί­σης, να υπεν­θυ­μί­σου­με ότι με το 3ο μνη­μό­νιο, που ψή­φι­σαν μαζί στη Βουλή ο
ενα­πο­μεί­νας ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, το ΠΟ­ΤΑ­ΜΙ και οι ΑΝΕΛ, προ­ω­θού­νται
τα πα­ρα­κά­τω μέτρα για το ασφα­λι­στι­κό:

 Μεί­ω­ση των ..........πόρων του κρα­τι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού, που θα δια­τε­θούν για
τις κύ­ριες συ­ντά­ξεις, κατά 0,25% το 2015 και 1% του ΑΕΠ το 2016 και
μετά, δη­λα­δή πε­ρί­που κατά 2 δις ευρώ το χρόνο.

 Πε­ρι­κο­πή του μη αντα­πο­δο­τι­κού μέ­ρους της κα­τώ­τε­ρης σύ­ντα­ξης καθώς και
του ΕΚΑΣ σε όλους τους.. νέους συ­ντα­ξιού­χους ηλι­κί­ας κάτω των 67, δη­λα­δή
μειώ­σεις έως και 41% , δη­λα­δή η κα­τώ­τε­ρη σύ­ντα­ξη θα πάει από 486 ευρώ
μη­νιαία στα 338 ευρώ.

 Πε­ρι­κο­πή της κα­τώ­τε­ρης σύ­ντα­ξης για όλους τους νέους συ­ντα­ξιο­ύ­χους πάνω
από 67 ετών από 486 ευρώ μη­νιαία στα 390 ευρώ.

 Αύ­ξη­ση της ει­σφο­ράς των συ­ντα­ξιού­χων για τον κλάδο υγεί­ας από 4% σε
6% στις κύ­ριες και από 0% σε 6% στις επι­κου­ρι­κές συ­ντά­ξεις με απο­τέ­λε­σμα
την επι­βά­ρυν­ση των συ­ντα­ξιού­χων κατά 854 εκατ. ευρώ το χρόνο.

 Ενο­ποί­η­ση όλων των επι­κου­ρι­κών τα­μεί­ων στο Ενιαίο Τα­μείο Επι­κου­ρι­κής
Ασφά­λι­σης (Ε.Τ.Ε.Α.) και εφαρ­μο­γή της « ρή­τρας μη­δε­νι­κού
ελ­λείμ­μα­τος», δη­λα­δή νέα πε­ρι­κο­πή από 1-1-2015 επι­κου­ρι­κών συ­ντά­ξε­ων
και εφά­παξ πα­ρο­χών.

 Πά­γω­μα της κα­τώ­τε­ρης σύ­ντα­ξης στην ση­με­ρι­νή ονο­μα­στι­κή της αξία, έως
το 2021 (πά­γω­μα 509.000 συ­ντά­ξε­ων του Ι.Κ.Α.).

 Μεί­ω­ση των συ­ντά­ξε­ων του Ο.Γ.Α. κατά το μη αντα­πο­δο­τι­κό μέρος, δη­λα­δή
μέχρι 66% (ήτοι από 360 μέχρι και σε 120 ευρώ μη­νιαία) για όλους όσοι
δεν έχουν κα­τα­βά­λει ει­σφο­ρές και για όσους λαμ­βά­νουν την κα­τώ­τε­ρη
σύ­ντα­ξη, (690.301 άτομα).

 Στα­δια­κή μεί­ω­ση των δι­καιού­χων του Ε.Κ.Α.Σ. έως την κα­τάρ­γη­ση
του ως το τέλος του 2019, μέτρο που αφορά 300.000 χα­μη­λο­συ­ντα­ξιού­χους,
που θα ζουν πλέον κάτω από τα όρια της φτώ­χειας. Κα­τάρ­γη­ση από το 2016
του Ε.Κ.Α.Σ. για το 20% των δι­καιού­χων που θα δουν το μη­νιαίο ει­σό­δη­μά
τους να μειώ­νε­ται 193 ευρώ κατά μέσο όρο.

 Εφαρ­μο­γή από 1-1-2015 του νόμου 3863/2010 και 3865/2010 και
των έμ­με­σων ή άμε­σων πε­ρι­κο­πών κατά 100 ευρώ μη­νιαία μέσα στην
επό­με­νη δε­κα­ε­τία, που επι­φέ­ρει η εφαρ­μο­γή του νέου τρό­που υπο­λο­γι­σμού
των κύ­ριων συ­ντά­ξε­ων (εγ­γυ­η­μέ­νη από το κρά­τος βα­σι­κή σύ­ντα­ξη 360 ευρώ
μη­νιαία και μειω­μέ­νη αντα­πο­δο­τι­κή σύ­ντα­ξη λόγω χα­μη­λό­τε­ρων πο­σο­στών
ανα­πλή­ρω­σης).

 Η αύ­ξη­ση των ορίων ηλι­κί­ας συ­ντα­ξιο­δό­τη­σης, ώστε από το 2022 και μετά
η ηλι­κία που θα μπο­ρεί κα­νείς να βγει στη σύ­ντα­ξη να είναι τα 67 έτη για
πλήρη είτε τα 62 έτη με 40 χρό­νια ασφά­λι­σης είτε για μειω­μέ­νη σύ­ντα­ξη, με
ποινή πρό­ω­ρης συ­ντα­ξιο­δό­τη­σης που αυ­ξά­νε­ται από -6% ανά επι­πλέ­ον έτος
επι­μή­κυν­σης σε -16%. Κα­ταρ­γού­νται όλα τα κα­το­χυ­ρω­μέ­να ασφα­λι­στι­κά
δι­καιώ­μα­τα στον ιδιω­τι­κό τομέα μετά την 19-8-2015, καθώς και με­γά­λος
αριθ­μός θε­με­λιω­μέ­νων δι­καιω­μά­των στο δη­μό­σιο τομέα.

 Στα­δια­κή κα­τάρ­γη­ση όλων των εξαι­ρέ­σε­ων χρη­μα­το­δό­τη­σης ασφα­λι­στι­κών
τα­μεί­ων από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό και εναρ­μό­νι­ση των ασφα­λι­στι­κών
ει­σφο­ρών αλλά και των πα­ρο­χών με τη δομή και τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις του Ι.Κ.Α.
για όλα τα τα­μεία από 1 Ιου­λί­ου 2015. Από τα μέτρα αυτά, θα έχου­με
αυ­ξή­σεις των ει­σφο­ρών σε ΟΓΑ (θα τρι­πλα­σια­στούν), ΝΑΤ και ΟΑΕΕ,
αφού θα επέλ­θει δρα­μα­τι­κή πε­ρι­κο­πή της κρα­τι­κής επι­χο­ρή­γη­σης στον
ΟΓΑ σή­με­ρα αγ­γί­ζει το 85% των εσό­δων του-, στο ΝΑΤ - σχε­δόν 90% των
εσό­δων του- και στον ΟΑΕΕ.

 Κα­τάρ­γη­ση όλων των φόρων υπέρ τρί­των (π.χ. αγ­γε­λιό­ση­μο) μέχρι 31
Οκτω­βρί­ου 2015, και αντί­στοι­χες αυ­ξή­σεις των ει­σφο­ρών ή μειώ­σεις των
πα­ρο­χών.

 Εύ­ρε­ση ισο­δύ­να­μων που θα κα­λύ­ψουν το κό­στος εφαρ­μο­γής (2,6-3 δις το
χρόνο, ήτοι 1,5% του ΑΕΠ) της από­φα­σης του Συμ­βου­λί­ου Επι­κρα­τεί­ας
περί αντι­συ­νταγ­μα­τι­κό­τη­τας των πε­ρι­κο­πών στις κύ­ριες και επι­κου­ρι­κές
συ­ντά­ξεις κατά την πε­ρί­ο­δο 2010-2012.

 Στα­δια­κή ολο­κλή­ρω­ση της ενο­ποί­η­σης των τα­μεί­ων σε ένα έως το τέλος του
2016. Το μέτρο αυτά θα προ­κα­λέ­σει πολλά λει­τουρ­γι­κά προ­βλή­μα­τα
και ισο­πέ­δω­ση πα­ρο­χών προς τα κάτω.

 Αύ­ξη­ση επι­το­κί­ου από 3% σε 5% και μεί­ω­ση του αριθ­μού των δό­σε­ων με
βάση ει­σο­δη­μα­τι­κά κρι­τή­ρια σε βάρος των 300.000 οφει­λε­τών που
ρύθ­μι­σαν οφει­λές τους ύψους 5,66 δις ευρώ στα ασφα­λι­στι­κά τα­μεία.

 Κα­τάρ­γη­ση αντι­μνη­μο­νια­κών συ­ντα­ξιο­δο­τι­κών δια­τά­ξε­ων των
ν.4325/2015 και ν.4331/2015 (επα­να­φο­ρά σύ­ντα­ξης σε υπε­ρή­λι­κες
ανα­σφά­λι­στους και ομο­γε­νείς, συμ­ψη­φι­σμός σύ­ντα­ξης με οφει­λές στον ΟΑΕΕ
και στο ΕΤΑΑ κλπ).

 Εί­σπρα­ξη ασφα­λι­στι­κών ει­σφο­ρών από την εφο­ρία, η οποία όμως
λει­τουρ­γεί απρό­σω­πα χωρίς τα κοι­νω­νι­κά και ει­σο­δη­μα­τι­κά κρι­τή­ρια, που
έθε­ταν σε πε­ρί­πτω­ση οφει­λών τα ασφα­λι­στι­κά τα­μεία.

 Μεί­ω­ση εσό­δων των ασφα­λι­στι­κών τα­μεί­ων λόγω τρο­πο­ποί­η­σης του
Κώ­δι­κα Πο­λι­τι­κής Δι­κο­νο­μί­ας με απο­δυ­νά­μω­ση των ισχυό­ντων σή­με­ρα
προ­νο­μί­ων κα­τά­τα­ξής τους στον πί­να­κα πι­στω­τών.

 Με­γα­λύ­τε­ρη σύν­δε­ση ει­σφο­ρών –πα­ρο­χών με στόχο την με­τα­τρο­πή του
ασφα­λι­στι­κού συ­στή­μα­τος σε πλή­ρως κε­φα­λαιο­ποι­η­τι­κό, καθώς και για
ορι­σμέ­νες κα­τη­γο­ρί­ες ασφα­λι­σμέ­νων, σύν­δε­ση των ει­σφο­ρών με το ει­σό­δη­μά
τους.

 Δρα­στι­κή μεί­ω­ση οι­κο­γε­νεια­κών καθώς και των προ­νοια­κών επι­δο­μά­των
που χο­ρη­γού­νται στα ΑμεΑ, λόγω μεί­ω­σης των δη­μο­σί­ων κοι­νω­νι­κών
δα­πα­νών για αυτό το σκοπό κατά 0,5 % του ΑΕΠ ετη­σί­ως από 1-1-2016
και λόγω εφαρ­μο­γής των τριών ερ­γα­λειο­θη­κών του ΟΟΣΑ, που
επι­βάλ­λουν την σύν­δε­σή τους με οι­κο­γε­νεια­κά και κοι­νω­νι­κά κρι­τή­ρια και
κατά συ­νέ­πεια τον δρα­στι­κό πε­ριο­ρι­σμό των δι­καιού­χων.

Είναι γνω­στό επί­σης ,ότι εδώ και δέκα μήνες έχει τεθεί από εκ­προ­σώ­πους της
πρώην τρόι­κας και νυν τε­τρα­τρόι­κας η θρα­σύ­τα­τη απαί­τη­ση για σύν­δε­ση του
ύψους των συ­ντά­ξε­ων με την ει­σο­δη­μα­τι­κή και πε­ριου­σια­κή κα­τά­στα­ση των
ασφα­λι­σμέ­νων.

Τα πα­ρα­πά­νω μέτρα και δε­σμεύ­σεις των πέντε κομ­μά­των που ψή­φι­σαν τα
μνη­μό­νια και όπως ευ­θαρ­σώς δια­τεί­νο­νται θα τα εφαρ­μό­σουν ως συ­γκυ­βέρ­νη­ση
μετά τις εκλο­γές δί­νουν ξε­κά­θα­ρα τη χα­ρι­στι­κή βολή στις συ­ντά­ξεις και δια­λύ­ουν
την κοι­νω­νι­κή ασφά­λι­ση προς όφε­λος των ιδιω­τι­κών ασφα­λι­στι­κών εται­ρειών.

Η εκλο­γι­κή ενί­σχυ­ση των αντιμνημονιακων κομματων θα ενι­σχύ­σει τους αγώ­νες
των ερ­γα­ζο­μέ­νων μετά τις εκλο­γές για να απο­τρα­πεί η εφαρ­μο­γή αυτών των
συ­ντα­ξιο­κτό­νων μέ­τρων και για την κα­τάρ­γη­ση όχι μόνο του τρί­του μνη­μο­νί­ου
αλλά και των δύο προη­γού­με­νων.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου